Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto jako Subjekt údajů uděluji výslovný souhlas společnosti  SERVIND s.r.o., se sídlem Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice, IČO: 48024546, DIČ: CZ48024546, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 13943 (dále jen „Správce”), se zpracováním mých osobních údajů předaných Správci, a to za níže uvedených podmínek:

Osobní údaje, které budou zpracovány: jméno, příjmení, firma a emailová adresa.

Souhlasím s jejich ukládáním na nosiče dat, upravováním, vyhledáváním v nich, tříděním a kombinováním za účelem zasílání nabídek výrobků a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách a dále souhlasím s tím, že je Správce oprávněn předat mnou poskytnuté osobní údaje obchodním partnerům (výrobcům) sídlícím v členských státech EU.  Doba zpracování osobních údajů je 10 let od udělení souhlasu.  Zpracování osobních údajů je a bude ke stanovenému účelu prováděno Správcem, popř. zpracovateli, se kterými Správce uzavře zvláštní smlouvu o zpracování osobních údajů. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

 

*Poučení Subjektu údajů - Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání nabídek výrobků a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách,
  • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Sídlo společnosti
v Tuchoměřicích

Pobočka v Brně

# ## # # # # #
Přepínač

Nahoru